Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:36 (Lượt truy cập:651)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:11

2
Tạp chí Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:70)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:647

3 23
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp / Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hà Nội
Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:8 (Lượt truy cập:68)
Phát hành cuối Năm:2022-1 Tập:0 Số:0

4
Tạp chí Kiểm sát / Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:12 (Lượt truy cập:79)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:8

5
Tạp chí Thuốc & Sức khỏe / Hội Dược học Việt Nam

Hội Dược học Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:7 (Lượt truy cập:2)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:654

6
Tạp chí Làng Việt / Ban quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Hà Nội
Ban quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:16 (Lượt truy cập:177)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0

7 23
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán / Học viện Tài chính

Học viện Tài chính
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:16 (Lượt truy cập:182)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:225 Số:4

8
Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Hà Nội
Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:11 (Lượt truy cập:246)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:1 Số:485

9 370.113
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực : Scientific Journal of Human Resource Development / Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0

10
Tạp chí Ngân hàng / Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:30 (Lượt truy cập:207)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0