Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 610
Tạp chí Khoa học Điều dưỡng / Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Nam Định
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:20 (Lượt truy cập:5)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:2

2
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành / Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:20 (Lượt truy cập:330)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:5 Số:3

3 23
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam / Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
Hà Nội
Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:18)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:244

4
Tạp chí Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:34 (Lượt truy cập:76)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:1

5 610
Tạp chí Nghiên cứu Y học / Trường Đại học Y Hà Nội
Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội
Trường Đại học Y Hà Nội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:30 (Lượt truy cập:61)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:165 Số:4

6 720
Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng : Science Journal of Architecture & Construction / Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội

Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:11 (Lượt truy cập:5)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:46

7 616
Tạp chí Khoa học Sức khoẻ
Hải Phòng : Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:4)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:1 Số:1

8
Tạp chí Điện & Đời sống / Hội Điện lực Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Hội Điện lực Việt Nam = Electricity &Life Review
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:13 (Lượt truy cập:109)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:285 Số:1

9 614
Tạp chí Y tế Công Cộng : Vietnam Journal of Public Health / Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Hà Nội Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:7 (Lượt truy cập:2)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:63

10 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:41 (Lượt truy cập:713)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:11