Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
2
Kiến trúc / Hội kiến trúc sư Việt Nam
Hà Nội

Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

3
Phát triển nhân lực = Journal of human resource development / Ủy ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh

Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:66

4
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán / Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Tài liệu số:3
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

5
Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương : Asia - Pacific Economic Review / Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Hà Nội
Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Tài liệu số:4
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:562

6
Dân chủ & Pháp luật : Democracy and Law / Bộ Tư Pháp

Bộ Tư Pháp
Tài liệu số:7
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

7
Du lịch / Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch - Tổng Cục Du Lịch
Hà Nội
Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch - Tổng Cục Du Lịch
Đầu mục:0 Tài liệu số:32
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

8 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Tài liệu số:7
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

9 23
Tạp chí Kinh tế & Phát triển : Journal of Economics & Development / Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội
Đại học Kinh tế quốc dân
Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:5

10
Tạp chí Dược học / Bộ Y tế
Hà Nội, 2013

Tài liệu số:9
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3