Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí Điện & Đời sống / Hội Điện lực Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Hội Điện lực Việt Nam = Electricity &Life Review
Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:250

2 23
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam / Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
Hà Nội
Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:303

3
Tạp chí Kinh tế Tài chính Việt Nam / Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Hà Nội : Bộ Tài chính
Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:5

4 23
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán / Học viện Tài chính

Học viện Tài chính
Tài liệu số:8
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

5 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Tài liệu số:12
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

6
Tạp chí Kinh tế & Phát triển : Journal of Economics & Development / Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội
Đại học Kinh tế quốc dân
Tài liệu số:4
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:5

7 23
Tạp chí Kiến trúc nhà đẹp / Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Tài liệu số:3
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:4

8 23
Tạp chí Điện tử tiêu dùng / Tập chí của Hội vô tuyến - Điện tử Việt Nam

Tập chí của Hội vô tuyến - Điện tử Việt Nam
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

9
Vietnam Journal of Science And Technology / VietNam Academy of Science And Technology
Hà Nội
VietNam Academy of Science And Technology
Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:10 Số:2

10
Quy hoạch xây dựng / Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
Hà Nội

Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0