Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Kiến trúc / Hội kiến trúc sư Việt Nam
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:10 (Lượt truy cập:78)
Phát hành cuối Năm:2021 Tập:0 Số:311

2
Cầu đường Việt Nam / Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:9 (Lượt truy cập:60)
Phát hành cuối Năm:2021 Tập:0 Số:4

3 23
Tạp chí Tài nguyên & Môi trường : Natural Resources and Environment magazine / Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh
Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:8 (Lượt truy cập:76)
Phát hành cuối Năm:2021 Tập:0 Số:0

4
Quy hoạch xây dựng / Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:21)
Phát hành cuối Năm:2021 Tập:0 Số:0

5
Tạp Chí Kiến Trúc & Đời Sống / Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:21)
Phát hành cuối Năm:2021 Tập:6 Số:181

6
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành / Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:12 (Lượt truy cập:110)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:11

7
Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam / Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Hà Nội
Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

8
Tạp chí Tự động hóa ngày nay / Hội Tự động hóa Việt Nam
Hà Nội
Hội Tự động hóa Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:35 (Lượt truy cập:113)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

9
Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Hà Nội
Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:10 (Lượt truy cập:237)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:427

10 330
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế : Economic Studies / Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Hà Nội
Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam = Vietnam Institute of Economics - Vietnam Academy of Social Sciences
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:11 (Lượt truy cập:117)
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1