Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam / Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Hà Nội
Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

2
Quy hoạch xây dựng / Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng
Hà Nội

Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

3
Tạp chí Tòa án nhân dân / Cơ quan của Tòa Án nhân dân tối cao
Hà Nội
Cơ quan của Tòa Án nhân dân tối cao
Tài liệu số:9
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

4
Du lịch / Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch - Tổng Cục Du Lịch
Hà Nội
Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch - Tổng Cục Du Lịch
Đầu mục:0 Tài liệu số:41
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

5
Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương : Asia - Pacific Economic Review / Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Hà Nội
Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Tài liệu số:4
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:562

6
Dân chủ & Pháp luật : Democracy and Law / Bộ Tư Pháp

Bộ Tư Pháp
Tài liệu số:10
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

7
Tạp chí Dược học / Bộ Y tế
Hà Nội, 2013

Tài liệu số:9
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

8 23
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử : Journal of Historical Studies / Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam - Viện sử học

Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam - Viện sử học
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

9 23
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán / Học viện Tài chính

Học viện Tài chính
Tài liệu số:6
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

10
Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Hà Nội
Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Tài liệu số:7
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:427