Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí Travellive
Hà Nội : Thế giới

Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019-5-15 Tập:0 Số:5

2
Tạp chí Nhịp cầu đầu tư / Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Hà Nội

Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:639

3
Tạp chí Dược học / Bộ Y tế
Hà Nội, 2013

Tài liệu số:8
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:1

4
Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn / Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh


Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:47

5
Tạp chí ngân hàng / Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Tài liệu số:4
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:20

6
Tạp chí Điện Việt Nam / Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
Tài liệu số:3
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:95

7 23
Tạp chí Kiểm sát / Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:22

8 23
Tạp chí Dân chủ & Pháp luật : Democracy and Law / Cơ quan của bộ Tư Pháp

Cơ quan của bộ Tư Pháp
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:10

9
Kiến trúc / Hội kiến trúc sư Việt Nam
Hà Nội

Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:10

10 23
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương : Asia - Pacific Economic Review / Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Hà Nội
Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:552