Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí Travellive
Hà Nội : Thế giới

Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019-5-15 Tập:0 Số:5

2
Tạp chí Làng Việt / Cơ quan của Ban quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Hà Nội
Cơ quan của Ban quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Tài liệu số:6
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:107

3
Tạp chí Thời báo kinh tế Sài Gòn / Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh


Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:26

4
The Saigon Times weekly / Published by saigon times group
TP. Hồ Chí Minh

Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:27

5
Tạp chí Điện Việt Nam / Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Công nghiệp Kỹ thuật Điện Việt Nam
Tài liệu số:3
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:94

6
7
Tạp chí ngân hàng / Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:11

8
Tạp chí nhà nước và pháp luật / Viện nhà nước và pháp luật - Viện nhà nước và pháp luật

Viện nhà nước và pháp luật
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:5

9
Tạp chí Nhịp cầu đầu tư / Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Hà Nội

Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:639

10
Tạp chí Du lịch / Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch - Tổng Cục Du Lịch
Hà Nội
Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch - Tổng Cục Du Lịch
Đầu mục:0 Tài liệu số:24
Phát hành cuối Năm:2019 Tập:0 Số:5