thông tin biểu ghi
  • Quỹ Châu Á
  • Ký hiệu PL/XG: 616.61 B8386
    Nhan đề: Brenner & Rector's the kidney.

ISBN 9781455748365
DDC 616.61
Nhan đề Brenner & Rector's the kidney. Volume 1 / Karl Skorecki ...[et al]
Nhan đề khác Brenner and Rector's the kidney
Lần xuất bản 10th ed.
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier, Philadelphia, PA, 2016
Mô tả vật lý xxv, 1321, I86 pages. : illustrations en noir et en coul., couv. illustrations en coul. ; 29 cm.
Tùng thư Expert consult
Phụ chú Zugang zur Internetausgabe über Code
Tóm tắt Overcome the toughest clinical challenges in nephrology with this guide. A diverse team of over 200 international contributors bring you the latest knowledge and best practices on every front in nephrology. From basic science and pathophysiology to clinical best practices, this volume is your go-to resource for any stage of your career.
Thuật ngữ chủ đề Kidneys-Diseases
Thuật ngữ chủ đề Nephrology
Thuật ngữ chủ đề Kidneys
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Chertow, Glenn M.
Tác giả(bs) CN Marsden, Philip A.
Tác giả(bs) CN Skorecki, Karl
Tác giả(bs) CN Taal, Maarten W.
Tác giả(bs) CN Yu, Alan S L.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 079596
000 00000nam#a2200000u##4500
00135371
00218
0041174C234-0C02-407B-A0C4-EF0F07FFF4E3
005202203011550
008220301s2016 ne eng
0091 0
020 |a9781455748365
039|a20220301155009|bquyennt|y20220301154552|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |ane
082 |a616.61|bB8386|223
245 |aBrenner & Rector's the kidney. |nVolume 1 / |cKarl Skorecki ...[et al]
246 |aBrenner and Rector's the kidney
250 |a10th ed.
260 |aAmsterdam : |bElsevier, Philadelphia, PA, |c2016
300 |axxv, 1321, I86 pages. : |billustrations en noir et en coul., couv. illustrations en coul. ; |c29 cm.
490|aExpert consult
500 |aZugang zur Internetausgabe über Code
520 |aOvercome the toughest clinical challenges in nephrology with this guide. A diverse team of over 200 international contributors bring you the latest knowledge and best practices on every front in nephrology. From basic science and pathophysiology to clinical best practices, this volume is your go-to resource for any stage of your career.
541 |aQuỹ Châu Á tặng
650 |aKidneys|xDiseases
650 |aNephrology
650 |aKidneys
690 |aKhoa Y
700 |aChertow, Glenn M.|eedited by
700 |aMarsden, Philip A.|eedited by
700 |aSkorecki, Karl|eedited by
700|aTaal, Maarten W.|eedited by
700|aYu, Alan S L.|eedited by
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 079596
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/35371_brenner & rector'sthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079596 Q12_Kho Mượn_02 616.61 B8386 Sách mượn tại chỗ 1