thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 671.3 C7491
    Nhan đề: Công nghệ gia công áp lực /

ISBN 9786049931093
DDC 671.3
Nhan đề Công nghệ gia công áp lực / Nguyễn Trung Kiên,...[và những người khác]
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 239 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan về công nghệ gia công áp lực. Trình bày kiến thức cơ bản về lý thuyết biến dạng dẻo kim loại; các thiết bị gia công áp lực điển hình và chuyên dụng; các phương pháp công nghệ dập tấm, dập khối và dập đặc biệt
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Chế tạo cơ khí
Từ khóa tự do Gia công áp lực
Khoa Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Nghệ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đắc Trung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trung Kiên
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trường An
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 079320-4
000 00000nam#a2200000u##4500
00135015
0022
004D07D9892-2A9E-48A8-B3E9-528593122E36
005202201131501
008220113s2020 vm vie
0091 0
020|a9786049931093|c115000
039|a20220113150119|bnghiepvu|y20220113145717|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a671.3|bC7491|223
245 |aCông nghệ gia công áp lực / |cNguyễn Trung Kiên,...[và những người khác]
250|aXuất bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2020
300 |a239 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 234-235
520 |aTổng quan về công nghệ gia công áp lực. Trình bày kiến thức cơ bản về lý thuyết biến dạng dẻo kim loại; các thiết bị gia công áp lực điển hình và chuyên dụng; các phương pháp công nghệ dập tấm, dập khối và dập đặc biệt
541 |aMua
653 |aCông nghệ
653 |aChế tạo cơ khí
653 |aGia công áp lực
690 |aKhoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
691|aCông nghệ kỹ thuật ô tô
692|aKỹ thuật khuôn - Thực hành
700 |aPhạm, Văn Nghệ|cPGS.TS.
700 |aNguyễn, Đắc Trung|cPGS.TS.
700 |aNguyễn, Trung Kiên|cTS.|echủ biên
700|aNguyễn, Thị Thu|cThS.
700|aNguyễn, Trung Kiên|cThS.
700|aNguyễn, Trường An|cTS.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 079320-4
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/35015_congnghegiacongthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079320 Q12_Kho Mượn_01 671.3 C7491 Sách mượn về nhà 1
2 079321 Q12_Kho Mượn_01 671.3 C7491 Sách mượn về nhà 2
3 079322 Q12_Kho Mượn_01 671.3 C7491 Sách mượn về nhà 3
4 079323 Q12_Kho Mượn_01 671.3 C7491 Sách mượn về nhà 4
5 079324 Q12_Kho Mượn_01 671.3 C7491 Sách mượn về nhà 5