thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 344.59701 B6621
    Nhan đề: Bộ luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019) - Các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020

ISBN 9786049893537
DDC 344.59701
Nhan đề Bộ luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019) - Các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 511 tr. : bảng ; 28 cm.
Tóm tắt Giới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chế độ phụ cấp và chính sách mới về tiền lương, hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh thang bảng lương theo chính sách tiền lương mới. Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; trình bày công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Bộ luật Lao động
Khoa Khoa Công nghệ sinh học
Khoa Khoa Luật
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 078992-9001
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134988
0021
00475B96B97-72E8-4E6E-84F3-B847CC87691D
005202201121512
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049893537|c450000
039|a20220112151237|bnghiepvu|c20220112151158|dnghiepvu|y20220112145321|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a344.59701|bB6621|223
245 |aBộ luật Lao động (Luật số 45/2019/QH14 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019) - Các chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2020
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2020
300 |a511 tr. : |bbảng ; |c28 cm.
504 |aPhụ lục trong chính văn
520 |aGiới thiệu toàn văn Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản hướng dẫn thực hiện; chế độ phụ cấp và chính sách mới về tiền lương, hướng dẫn xây dựng và điều chỉnh thang bảng lương theo chính sách tiền lương mới. Giới thiệu Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; trình bày công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
541 |aMua
653 |aViệt Nam
653 |aVăn bản pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aBộ luật Lao động
690 |aKhoa Công nghệ sinh học
690|aKhoa Luật
691 |aCông nghệ sinh học
691|aLuật Kinh tế
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 078992-9001
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/34988_boluatlaodongthumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 078992 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 1
2 078993 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 2
3 078994 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 3
4 078995 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 4
5 078996 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 5
6 078997 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 6
7 078998 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 7
8 078999 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 8
9 079000 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 9
10 079001 Q12_Kho Mượn_01 344.59701 B6621 Sách mượn về nhà 10