thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 615.82083 C235
    Nhan đề: Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ :
ISBN 9786046646693
DDC 615.82083
Tác giả CN Cao, Minh Châu
Nhan đề Phục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ : Tài liệu dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng / Cao Minh Châu chủ biên, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thuỷ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2020
Mô tả vật lý 114 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Tìm hiểu một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em như: khó khăn về vận động, chậm phát triển trí tuệ, khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, nghe kém, khó khăn về nhìn, động kinh kèm theo hình vẽ minh hoạ hướng dẫn cách phát hiện và hướng dẫn trẻ khuyết tật phục hồi phát triển
Thuật ngữ chủ đề Phục hồi chức năng
Thuật ngữ chủ đề Trẻ khuyết tật
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Minh Thuỷ
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Bích Hạnh
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(10): 077924-33
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127921
0022
00428A66184-9008-4671-8814-21B04523CFC8
005202104061413
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046646693
039|a20210406141316|bnghiepvu|y20210406141027|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615.82083|bC235|223
100 |aCao, Minh Châu|cGS.TS.|echủ biên
245 |aPhục hồi một số dạng khuyết tật thường gặp của trẻ em cách phát hiện và huấn luyện trẻ : |bTài liệu dành cho cha mẹ và cán bộ cộng đồng / |cCao Minh Châu chủ biên, Vũ Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Minh Thuỷ
260 |aHà Nội : |bY học, |c2020
300 |a114 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
520 |aTìm hiểu một số dạng khuyết tật thường gặp ở trẻ em như: khó khăn về vận động, chậm phát triển trí tuệ, khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, nghe kém, khó khăn về nhìn, động kinh kèm theo hình vẽ minh hoạ hướng dẫn cách phát hiện và hướng dẫn trẻ khuyết tật phục hồi phát triển
541 |aTặng
650 |aPhục hồi chức năng
650 |aTrẻ khuyết tật
690 |aKhoa Y
700 |aNguyễn, Thị Minh Thuỷ|cPGS.TS.|ebiên soạn
700 |aVũ, Thị Bích Hạnh|cPGS.TS.|ebiên soạn
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(10): 077924-33
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27921_phuchoimotsodangkhuyettatthumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077924 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 1
2 077925 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 2
3 077926 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 3
4 077927 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 4
5 077928 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 5
6 077929 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 6
7 077930 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 7
8 077931 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 8
9 077932 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 9
10 077933 Q4_Kho Mượn 615.82083 C235 Sách mượn về nhà 10