thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4092 N5764
    Nhan đề: Tố chất và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp /
ISBN 9786049564215
DDC 658.4092
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Hùng
Nhan đề Tố chất và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp / Nguyễn Mạnh Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2018
Mô tả vật lý 343 tr. : bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày quan điểm về lãnh đạo; vị trí, vai trò, chức năng, công việc các mô hình lãnh đạo doanh nghiệp, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân - lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giới thiệu ba yêu cầu cần thiết đối với người lãnh đạo doanh nghiệp gồm: tố chất, kiến thức và kỹ năng
Thuật ngữ chủ đề Bí quyết thành công
Thuật ngữ chủ đề Doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Lãnh đạo
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(2): 078106-7
Địa chỉ 200Q7_Kho Mượn(2): 078108-9
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(8): 078110-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127915
0022
004DE9170EE-2EC9-4E67-A549-B52FF6A3C48D
005202104061331
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049564215|c68000
039|a20210406133127|bnghiepvu|y20210406132119|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.4092|bN5764|223
100 |aNguyễn, Mạnh Hùng|cPGS.TS|eTác giả
245 |aTố chất và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp / |cNguyễn Mạnh Hùng
260 |aHà Nội : |bKhoa học Xã hội, |c2018
300 |a343 tr. : |bbảng ; |c21 cm.
504 |aThư mục: tr. 341-343
520 |aTrình bày quan điểm về lãnh đạo; vị trí, vai trò, chức năng, công việc các mô hình lãnh đạo doanh nghiệp, sự phát triển của đội ngũ doanh nhân - lãnh đạo doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay và giới thiệu ba yêu cầu cần thiết đối với người lãnh đạo doanh nghiệp gồm: tố chất, kiến thức và kỹ năng
541 |aMua
650 |aBí quyết thành công
650 |aDoanh nghiệp
650 |aLãnh đạo
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(2): 078106-7
852|a200|bQ7_Kho Mượn|j(2): 078108-9
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(8): 078110-7
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/27915_tochatvakynangthumbimage.jpg
890|a12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 078117 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 1
2 078116 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 2
3 078115 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 3
4 078114 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 4
5 078113 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 5
6 078112 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 6
7 078111 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 7
8 078110 Q12_Kho Mượn_01 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 8
9 078109 Q7_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 9
10 078108 Q7_Kho Mượn 658.4092 N5764 Sách mượn về nhà 10