thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.12068 G434T
    Nhan đề: Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại /
ISBN 9786049223259
DDC 332.12068
Tác giả CN Nguyễn, Thị Tuyết Nga
Nhan đề Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị Tuyết Nga (ch.b.), Vũ Thị Thuỳ Linh, Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thương
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Mô tả vật lý 507 tr. : Sơ đồ, bảng biểu ; 24 cm.
Phụ chú Phụ lục: tr. 331-505.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về quản trị ngân hàng, quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản, quản trị kết quả tài chính, quản trị rủi ro và quản trị nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại
Thuật ngữ chủ đề Giáo trình
Thuật ngữ chủ đề Quản trị
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng thương mại
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Võ, Thị Thu Hằng
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Thuỳ Linh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thương
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 077944-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00127877
0021
004703929E5-554A-4987-AC07-DCA79908292B
005202104050834
008210405s2016 vm vie
0091 0
020 |a9786049223259|c99000
039|a20210405083501|bnghiepvu|y20210405083002|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a332.12068|bG434T|223
100 |aNguyễn, Thị Tuyết Nga
245 |aGiáo trình quản trị ngân hàng thương mại / |cNguyễn Thị Tuyết Nga (ch.b.), Vũ Thị Thuỳ Linh, Võ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thương
260 |aTp.HCM : |bKinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, |c2016
300 |a507 tr. : |bSơ đồ, bảng biểu ; |c24 cm.
500 |aPhụ lục: tr. 331-505.
504 |aThư mục: tr.506-507
520 |aGiới thiệu tổng quan về quản trị ngân hàng, quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, quản trị tài sản, quản trị kết quả tài chính, quản trị rủi ro và quản trị nguồn nhân lực của ngân hàng thương mại
541 |aMua
650 |aGiáo trình
650 |aQuản trị
650 |aNgân hàng thương mại
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
700 |aVõ, Thị Thu Hằng
700 |aVũ, Thị Thuỳ Linh
700 |aNguyễn, Thị Thương
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 077944-8
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/27877_giaotrinhquantringanhangthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 077947 Q12_Kho Mượn_01 332.12068 G434T Sách mượn về nhà 2
2 077946 Q12_Kho Mượn_01 332.12068 G434T Sách mượn về nhà 3
3 077945 Q12_Kho Mượn_01 332.12068 G434T Sách mượn về nhà 4
4 077944 Q12_Kho Mượn_01 332.12068 G434T Sách mượn về nhà 5
5 077948 Q12_Kho Mượn_01 332.12068 G434T Sách mượn về nhà 1