thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 362.102 H957D
    Nhan đề: Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện :
DDC 362.102
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Hướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện : Tài liệu tham khảo / Trần Quý Tường chủ biên; Anna Frisch,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y Học, 2013
Mô tả vật lý 267tr. : Minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Gồm các hướng dẫn thực hành hiệu quả trong khử khuẩn - tiệt khuẩn, cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý chất thải y tế; các quy tắc, quy trình và bảng kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện
Từ khóa tự do Tài liệu tham khảo
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Bệnh viện
Từ khóa tự do Kiểm soát
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Frisch, Anna
Tác giả(bs) CN Kuehling, Jan
Tác giả(bs) CN Trần, Quý Tường
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118798
0021
00481DF639F-D2E8-44F4-B1B3-F8D747513F66
005201912120244
008191211s2013 vm vie
0091 0
039|a20191212024431|bphucvh|c20191212022441|dphucvh|y20191211133146|zkynh
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a362.102|bH957D|223
110 |aBộ Y Tế
245 |aHướng dẫn thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện : |bTài liệu tham khảo / |cTrần Quý Tường chủ biên; Anna Frisch,...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bY Học, |c2013
300 |a267tr. : |bMinh họa ; |c27cm.
504 |aPhụ lục: tr. 205-267
520 |aGồm các hướng dẫn thực hành hiệu quả trong khử khuẩn - tiệt khuẩn, cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường và xử lý chất thải y tế; các quy tắc, quy trình và bảng kiểm soát nhiễm khuẩn môi trường bệnh viện
653 |aTài liệu tham khảo
653 |aNhiễm khuẩn
653 |aBệnh viện
653 |aKiểm soát
690 |aKhoa Dược
700 |aFrisch, Anna
700 |aKuehling, Jan
700 |aTrần, Quý Tường|echủ biên
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/18798_hdthuchanhkiemsoatnhiemkhuanthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào