thông tin biểu ghi
ISBN 9781365061462
DDC 519.2
Tác giả CN Peng, Roger D.
Nhan đề The art of data science : a guide for anyone who works with data / Roger D Peng; Elizabeth Matsui
Thông tin xuất bản Victoria, British Columbia : Leanpub, [Place of distribution not identified, 2015-2016
Mô tả vật lý 159 p. : illustrations ; 23 cm.
Thuật ngữ chủ đề Mathematical statistics
Thuật ngữ chủ đề Science-Data processing
Thuật ngữ chủ đề Research-Data processing
Thuật ngữ chủ đề Research-Statistical methods
Thuật ngữ chủ đề Quantitative research
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Tác giả(bs) CN Matsui, Elizabeth
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068202-3
000 00000nam#a2200000u##4500
00118293
0022
0043C9FFDB6-88F6-4048-A6AA-CB8B58CB4E23
005201911081048
008191108s2015 bcc eng
0091 0
020 |a9781365061462|c645000
039|a20191108104806|bquyennt|c20191108104556|dquyennt|y20191108104516|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |abcc
082 |a519.2|bP3985|223
100 |aPeng, Roger D.
245 |aThe art of data science : |ba guide for anyone who works with data / |cRoger D Peng; Elizabeth Matsui
260 |aVictoria, British Columbia : |bLeanpub, [Place of distribution not identified, |c2015-2016
300 |a159 p. : |billustrations ; |c23 cm.
541 |aMua
650 |aMathematical statistics
650 |aScience|xData processing
650 |aResearch|xData processing
650 |aResearch|xStatistical methods
650|bQuantitative research
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
700 |aMatsui, Elizabeth
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068202-3
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/18293_the art of data sciencethumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068202 Q12_Kho Mượn_02 519.2 P3985 Sách mượn về nhà 1
2 068203 Q12_Kho Mượn_02 519.2 P3985 Sách mượn về nhà 2