thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 650.072 M1341
    Nhan đề: The accidental analyst :
ISBN 9781477432266
DDC 650.072
Tác giả CN McDaniel, Eileen
Nhan đề The accidental analyst : show your data who's boss / Eileen McDaniel, Stephen McDaniel
Thông tin xuất bản Seattle, WA : Freakalytics, LLC, 2012
Mô tả vật lý xii, 288 p. : Illustrations ; 24 cm.
Tóm tắt Provides ideas and tips on how to analyse data to answer real-world questions. Contains seven key areas: choosing your questions, collecting your data, checking out and cleaning up your data, charting and customising your analysis, and communicating your results
Thuật ngữ chủ đề Business -Research
Thuật ngữ chủ đề Industrial management -Statistical methods
Thuật ngữ chủ đề Mathematical statistics -Data processing
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN McDaniel, Stephen
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068192-3
000 00000nam#a2200000u##4500
00118282
0022
00449F6399A-4E79-41A9-98F6-3D9B247C62DF
005201911071623
008191107s2012 wau eng
0091 0
020 |a9781477432266|c1350000
039|a20191107162333|bnhungtth|y20191107161245|znhungtth
040 |aNTT
041 |aeng
044 |awau
082 |a650.072|bM1341|223
100 |aMcDaniel, Eileen
245 |aThe accidental analyst : |bshow your data who's boss / |cEileen McDaniel, Stephen McDaniel
260 |aSeattle, WA : |bFreakalytics, LLC, |c2012
300 |axii, 288 p. : |bIllustrations ; |c24 cm.
520 |a Provides ideas and tips on how to analyse data to answer real-world questions. Contains seven key areas: choosing your questions, collecting your data, checking out and cleaning up your data, charting and customising your analysis, and communicating your results
541 |aMua
650 |aBusiness |vResearch
650 |aIndustrial management |vStatistical methods
650 |aMathematical statistics |vData processing
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
700 |aMcDaniel, Stephen|eAuthor
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068192-3
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/18282_the accidental analystthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068193 Q12_Kho Mượn_02 650.072 M1341 Sách mượn về nhà 1
2 068192 Q12_Kho Mượn_02 650.072 M1341 Sách mượn về nhà 2