thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 006.3 D2534
    Nhan đề: Bayesian methods for hackers :
ISBN 9780133902839
DDC 006.3
Tác giả CN Davidson-Pilon, Cameron,
Nhan đề Bayesian methods for hackers : probabilistic programming and Bayesian inference / Cameron Davidson-Pilon.
Thông tin xuất bản New York : Addison-Wesley, 2016
Mô tả vật lý xvi, 226 pages ; 24 cm
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Bayesian statistical decision theory.
Thuật ngữ chủ đề Penetration testing (Computer security)-Mathematics.
Thuật ngữ chủ đề Soft computing.
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068242-3
000 01132nam a2200301 # 4500
00118279
0022
00445BDC902-3A55-4000-9E3F-5971A3CF61DA
005201911071547
008191107s2016 nyu 001 0 eng
0091 0
020 |a9780133902839|c1188000
039|a20191107154728|bquyennt|c20191107154531|dquyennt|y20191107154116|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|anyu
082|a006.3|bD2534|223
1001 |aDavidson-Pilon, Cameron,|eauthor.
24510|aBayesian methods for hackers :|bprobabilistic programming and Bayesian inference /|cCameron Davidson-Pilon.
260|aNew York : |bAddison-Wesley, |c2016
300 |axvi, 226 pages ; |c24 cm
500 |aIncludes index.
541|aMua
650 0|aBayesian statistical decision theory.
650 0|aPenetration testing (Computer security)|xMathematics.
650 0|aSoft computing.
690|aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068242-3
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/18279_bayesian methods for hackersthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068242 Q12_Kho Mượn_02 006.3 D2534 Sách mượn về nhà 1
2 068243 Q12_Kho Mượn_02 006.3 D2534 Sách mượn về nhà 2