thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 657.3 B221
    Báo cáo tài chính - Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán /
ISBN 9786047917839
DDC 657.3
Nhan đề Báo cáo tài chính - Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán / Phạm Đức Cường chủ biên, Trần Mạnh Dũng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2018
Mô tả vật lý 399 tr. : bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính. Công tác kiểm tra, thanh tra và kiểm toán báo cáo tài chính
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Từ khóa tự do Báo cáo tài chính
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Trần, Mạnh Dũng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Dũng
Tác giả(bs) CN Trần, Trung Tuấn
Tác giả(bs) CN Phạm, Đức Cường
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Minh Hồng
Tác giả(bs) TT Trường đại học Kinh tế quốc dân
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 065591-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00116344
0022
0045C087F9C-6F01-4DE9-8557-577A0BA9EBB9
005201908020919
008190726s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786047917839|c145000
039|a20190802091902|bthienvan|c20190726102754|dquyennt|y20190726102731|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a657.3|bB221|223
245 |aBáo cáo tài chính - Trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán / |cPhạm Đức Cường chủ biên, Trần Mạnh Dũng...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2018
300 |a399 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 399
520 |aGiới thiệu về báo cáo tài chính; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính. Công tác kiểm tra, thanh tra và kiểm toán báo cáo tài chính
541 |aMua
650 |aKiểm toán
653 |aBáo cáo tài chính
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
692 |aLập và phân tích báo cáo tài chính
700 |aTrần, Mạnh Dũng|cPGS.TS.|echủ biên
700 |aNguyễn, Đức Dũng|cTS.
700 |aTrần, Trung Tuấn|cTS.|echủ biên
700|aPhạm, Đức Cường|cPGS.TS.|echủ biên
700|aPhạm, Thị Minh Hồng
710 |aTrường đại học Kinh tế quốc dân|bViện Kế toán - Kiểm toán
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 065591-5
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/16344_baocaotaichinhthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065591 Q12_Kho Mượn_01 657.3 B221 Sách mượn về nhà 1
2 065592 Q12_Kho Mượn_01 657.3 B221 Sách mượn về nhà 2
3 065593 Q12_Kho Mượn_01 657.3 B221 Sách mượn về nhà 3
4 065594 Q12_Kho Mượn_01 657.3 B221 Sách mượn về nhà 4
5 065595 Q12_Kho Mượn_01 657.3 B221 Sách mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào