thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 343.59707 T3641
    Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng /
ISBN 9786047916887
DDC 343.59707
Tác giả CN Thái, Bá Cẩn
Nhan đề Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng / Thái Bá Cẩn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2017
Mô tả vật lý 838 tr. : bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, lập dự án đầu tư, nguyên tắc quản lý dự án đầu tư, trình tự lập dự án đầu tư xây dựng công trình, phân tích kinh tế tài chính, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng...
Thuật ngữ chủ đề Dự án đầu tư
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Pháp luật
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 065586-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116342
0022
004437246E9-66CB-40BD-B4FE-EBB591D766B4
005201908020918
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786047916887|c288000
039|a20190802091837|bthienvan|c20190726101711|dquyennt|y20190726101612|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a343.59707|bT3641|223
100 |aThái, Bá Cẩn|cPGS.TS.
245 |aLập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & điều hành dự án đầu tư xây dựng / |cThái Bá Cẩn
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2017
300 |a838 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
520 |aTổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư, lập dự án đầu tư, nguyên tắc quản lý dự án đầu tư, trình tự lập dự án đầu tư xây dựng công trình, phân tích kinh tế tài chính, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng...
541 |aMua
650 |aDự án đầu tư
653 |aXây dựng
653 |aPháp luật
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
692 |aThiết lập và thẩm định dự án đầu tư
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 065586-90
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/anhbiasach/16342_lapthamdinhthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 065586 Q12_Kho Mượn_01 343.59707 T3641 Sách mượn về nhà 1
2 065587 Q12_Kho Mượn_01 343.59707 T3641 Sách mượn về nhà 2
3 065588 Q12_Kho Mượn_01 343.59707 T3641 Sách mượn về nhà 3
4 065589 Q12_Kho Mượn_01 343.59707 T3641 Sách mượn về nhà 4
5 065590 Q12_Kho Mượn_01 343.59707 T3641 Sách mượn về nhà 5

Không có liên kết tài liệu số nào