thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • 332.6323 H987
    Huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh vào việc phát triển cơ sở hạ tầng :
ISBN 9786049220548
DDC 332.6323
Nhan đề Huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh vào việc phát triển cơ sở hạ tầng : Giải pháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 : Sách chuyên khảo / Dương Thị Bình Minh chủ biên, Vũ Thị Minh Hằng...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2014
Mô tả vật lý 319 tr. : bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Lý luận cơ sở về huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương vào việc phát triển cơ sở hạ tầng; phân tích thực tế thành phố Hồ Chí Minh; những giải pháp hoàn thiện huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương Tp. Hồ Chí Minh vào việc phát triển cơ sở hạ tầng
Từ khóa tự do Huy động vốn
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Cơ sở hạ tầng
Từ khóa tự do Trái phiếu
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Diệp, Gia Luật
Tác giả(bs) CN Phùng, Thị Cẩm Tú
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Bình Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Mỹ Linh
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Minh Huyền
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Minh Hằng
Tác giả(bs) TT Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 062117
000 00000nam#a2200000u##4500
00113130
0022
004F4B58C57-15C6-4F75-80EE-CB795D480F2D
005201901101416
008190110s2014 vm vie
0091 0
020 |a9786049220548|c159000
039|a20190110141641|bquyennt|y20190110141547|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a332.6323|bH987|223
245 |aHuy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh vào việc phát triển cơ sở hạ tầng : |bGiải pháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 : Sách chuyên khảo / |cDương Thị Bình Minh chủ biên, Vũ Thị Minh Hằng...[và những người khác]
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh, |c2014
300 |a319 tr. : |bbảng ; |c24 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 284-312. - Thư mục: tr. 313-319
520 |aLý luận cơ sở về huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương vào việc phát triển cơ sở hạ tầng; phân tích thực tế thành phố Hồ Chí Minh; những giải pháp hoàn thiện huy động và sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương Tp. Hồ Chí Minh vào việc phát triển cơ sở hạ tầng
541 |aNhà sách kinh tế tặng
653 |aHuy động vốn
653 |aChính quyền địa phương
653 |aCơ sở hạ tầng
653 |aTrái phiếu
690 |aKhoa Tài chính - Kế toán
700 |aDiệp, Gia Luật|cTS.
700 |aPhùng, Thị Cẩm Tú|cThS.
700 |aDương, Thị Bình Minh|cGS.TS.|echủ biên
700|aNguyễn, Thị Mỹ Linh|cTS.
700|aĐào, Thị Minh Huyền|cCN.
700|aVũ, Thị Minh Hằng|cPGS.TS.
710|aĐại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 062117
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062117 Q12_Kho Mượn_02 332.6323 H987 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào