thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 616.0019 B257
    Nhan đề: Health psychology in nursing practice /
ISBN 9781473913677
DDC 616.0019
Tác giả CN Barley, Elizabeth,
Nhan đề Health psychology in nursing practice / Elizabeth Barley.
Thông tin xuất bản Los Angeles : SAGE Productions Ltd,2016
Mô tả vật lý xii, 180 pages : illustrations ; 25 cm
Tóm tắt Health Psychology in Nursing Practice gives nurses and healthcare practitioners the essentials of health psychology to assist patients and their relatives in adjusting to diagnoses, coping with treatments and other disease-related life changes, managing symptoms and making healthy choices. Directly aimed at nurses, this textbook helps them improve their practice in a very practical way.--
Thuật ngữ chủ đề Nursing.
Thuật ngữ chủ đề Clinical health psychology.
Thuật ngữ chủ đề Clinical health psychology.
Khoa Khoa Điều dưỡng
Địa chỉ 100Q4_Kho Mượn(2): 070231-2
000 01951nam a22004097# 4500
00121127
0022
004B7561351-9187-4258-8B36-76838708662D
005202005151447
008200515s2016 caua b 001 0 eng d
0091 0
020 |a9781473913677|c1014000
039|a20200515144735|bnghiepvu|c20200515144125|dnghiepvu|y20200515143736|znghiepvu
040 |aNTT
041|aeng
044|acau
082|a616.0019|bB257|223
1001 |aBarley, Elizabeth,|eauthor.
24510|aHealth psychology in nursing practice /|cElizabeth Barley.
260|aLos Angeles : |bSAGE Productions Ltd,|c2016
300 |axii, 180 pages : |billustrations ; |c25 cm
504 |aIncludes bibliographical references (pages 153-176) and index.
5208 |aHealth Psychology in Nursing Practice gives nurses and healthcare practitioners the essentials of health psychology to assist patients and their relatives in adjusting to diagnoses, coping with treatments and other disease-related life changes, managing symptoms and making healthy choices. Directly aimed at nurses, this textbook helps them improve their practice in a very practical way.--
541|aMua
650 0|aNursing.
650 0|aClinical health psychology.
650 7|aClinical health psychology.
690|aKhoa Điều dưỡng
692|aTâm lý y học - Y đức
852|a100|bQ4_Kho Mượn|j(2): 070231-2
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/21127_health psychology in nursingthumbimage.jpg
890|a2|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 070231 Q4_Kho Mượn 616.0019 B257 Sách mượn về nhà 1
2 070232 Q4_Kho Mượn 616.0019 B257 Sách mượn về nhà 2