Sách tham khảo (Tất cả)
Cost management : A strategic emphasis / Edward J. Blocher, David E. Stout, Paul E. Jural, Steven Smith [02-01-2020] Đầu mục:1

This textbook offers strategic management topics in conjunction with traditional cost accounting material. The distinguishing features of this book are its strategic cost management framework and the emphasis on using cases.

Sinh lý học y khoa. Phạm Đình Lựu, Trần Thị Liên Minh, Nguyễn Thị Đoàn HươngTập II / [16-12-2019] Tài liệu số:1

Trình bày đầy đủ chức năng của các tế bào, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể con người bình thường. Giải thích cơ chế và sự điều hòa hoạt động, mối liên hệ chặt chẽ của tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể. Nêu ra được mối liên hệ giữa cơ thể và môi trường sống. Từ đó, làm được một số xét nghiệm thông thường trong chẩn đoán lâm sàng, và làm được một số bài thực tập để chứng minh cho lý thuyết và xác định được tầm quan trọng của Sinh lý học đối với nền y học, các ngành khoa học khác và đối với cuộc sống.

Đại cương về chính sách công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hoà chủ biên [16-12-2019] Tài liệu số:1

Khái quát về chính sách công. Những cơ sở cho sự can thiệp chính sách công. Một số hạn chế của Nhà nước trong can thiệp chính sách công. Những chính sách hiệu chỉnh thất bại thị trường và thất bại nhà nước. Các nhân tố tác động trong quá trình chính sách công. Chu trình chính sách công

Sinh lý học y khoa. Phạm Đình Lựu, Thái Hồng Hà, Lê Thị Hồng TuyếtTập I / [15-12-2019] Tài liệu số:1

Trình bày đầy đủ chức năng của các tế bào, các cơ quan và hệ thống cơ quan trong cơ thể con người bình thường. Giải thích cơ chế và sự điều hòa hoạt động, mối liên hệ chặt chẽ của tế bào, các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể. Nêu ra được mối liên hệ giữa cơ thể và môi trường sống. Từ đó, làm được một số xét nghiệm thông thường trong chẩn đoán lâm sàng, và làm được một số bài thực tập để chứng minh cho lý thuyết và xác định được tầm quan trọng của Sinh lý học đối với nền y học, các ngành khoa học khác và đối với cuộc sống.