Dòng Nội dung
1
Tổng quan du lịch : Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch / Võ Văn Thành
Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015
255 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Võ, Văn Thành
Giới thiệu tổng quan về du lịch; tài nguyên và các vùng du lịch; các loại hình, sản phẩm du lịch; kinh doanh du lịch; tác động của du lịch đối với kinh tế - văn hoá - xã hội và môi trường nước sở tại; phát triển du lịch bền vững; nguồn nhân lực du lịch
(5) (Lượt lưu thông:19)