Dòng Nội dung
1
Dịch chuyển lao động du lịch vấn đề đặt ra cho quản lý nhà nước / Trần Thu Phương // Du lịch . - 2017. - Tr. 64 - 65. - ISSN:


2 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày dự báo tác động của dịch chuyển lao động đối với sự phát triển du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập cộng đồng ASEAN.
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (0)
2
Giáo trình quản trị nhân lực / Trần Thị Kim Dung
Hà Nội :Tài Chính, 2018
586 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
3
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2015
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
4
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2012
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (35) Tài liệu số: (0)
5
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Vân Điềm
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2007
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực, cách bố trí, tuyển chọn, tạo động lực trong lao động, phát triển, đánh giá, thù lao và phúc lợi, an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)