Dòng Nội dung
1
Bài toán nhân sự tại các Bệnh viện công lập trong quá trình tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MInh / Nguyễn Trọng Cơ, Hy Thị Hải Yến, Hoàng Hữu Sơn // Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán . - 2019. - Tr. 5-8. - ISSN:


4 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 657
Phân tích thực trạng cơ cấu lao động và thu nhập của lao động tại các bệnh viện khối Thành phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của cán bộ - công nhân viên - giảng viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế - Mã ngành : 8310101 / Võ Thị Tú Quyên ; Trần Đình An hướng dẫn
Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Nguyễn Tất Thành, 2020
105 tr. : Sơ đồ, bảng biểu ; 30 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Đề tài xác định các nhân tố tác động đến sự gắn bó của nhân viên với tổ chức; Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tác động đến sự gắn bó của nhân viên với trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm giữ chân người tài và thắt chặt sự gắn bó của CB-CNV-Gv với trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (1)
3
Cẩm nang thực hành tuyển dụng / Anh Tuấn, Minh Nguyệt, Thanh Hoà, Ngọc Diễm
Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2019
203 tr. : bảng ; 21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Mô tả chi tiết quy trình tuyển dụng, phỏng vấn trong tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên mới và hướng dẫn hội nhập, thử việc và giao kết hợp đồng lao động, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng
4
Đo lường các yếu tố tác động đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại siêu thị Vinatexmart Lý Thường Kiệt /Võ Hoàng Phi Long; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Tp. Hồ Chí Minh :Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,2015
51 tr. ;27 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.31
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
5
Tìm hiểu công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Retro Việt Nam /Lê Quốc Thống; Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tp. Hồ Chí Minh :Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,2015
52 tr. ;27 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.311
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)