Dòng Nội dung
1
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sản phẩm xuất khẩu tiềm năng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2035 / Bùi Anh Tuấn, Phạm Hùng Cường, Huỳnh Đăng Khoa..[và những người khác] // Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương : Asia - Pacific Economic Review . - 2020. - tr. 13-15. - ISSN: 0868-3808

Thành phố Hà Nội : Trung tâm kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, 2020
3 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 368
Trình bày về khả năng xuất khẩu của những mặt hàng này trên địa bàn tỉnh từ đó đưa ra định hương cho hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2035
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
2
Đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia / Bùi Anh Tuấn // Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review . - 2020. - tr. 11-12. - ISSN: 0866-7120

Thành phố Hà Nội : Bộ kế hoạch và đầu tư, 2020
2 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là giải pháp trong cả nước và lâu dài
Số bản sách: (0) Tài liệu số: (1)
3
Giáo trình hành vi tổ chức /Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương
H. :Kinh tế Quốc dân,2009
279 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Tìm hiểu tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân. Cơ sở của hành vi nhóm, cách giao tiếp trong tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức...
Số bản sách: (2) Tài liệu số: (0)
4
Giáo trình hành vi tổ chức /Bùi Anh Tuấn, Phạm Thúy Hương
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân,2013
279 tr. ;21 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Tìm hiểu tổng quan về hành vi tổ chức, cơ sở của hành vi cá nhân, ra quyết định cá nhân. Cơ sở của hành vi nhóm, cách giao tiếp trong tổ chức, văn hóa tổ chức, thay đổi và phát triển tổ chức...
Số bản sách: (2) Tài liệu số: (0)
5
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2012
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (35) Tài liệu số: (0)