Dòng Nội dung
1
Giáo trình quản trị chiến lược /Ngô Kim Thanh chủ biên... [và những người khác]
Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2015
465 tr. ; 24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Giới thiệu chung và quản trị chiến lược; xây dựng chiến lược; các loại chiến lược của doanh nghiệp; đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)
2
Giáo trình quản trị chiến lược =Strategic Management /Ngô Kim Thanh chủ biên... [và những người khác]
Hà Nội :Đại học kinh tế quốc dân,2013
715 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Giới thiệu chung và quản trị chiến lược; xây dựng chiến lược; các loại chiến lược của doanh nghiệp; đánh giá và điều chỉnh chiến lược.
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
3
Giáo trình quản trị doanh nghiệp /Ngô Kim Thanh chủ biên... [và những người khác]
H. :Kinh tế Quốc dân,2013
526 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
4
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2015
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (1)
5
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2012
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (35) Tài liệu số: (0)