Dòng Nội dung
1
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực /Nguyễn Vân Điểm, Nguyễn Ngọc Quân (chủ biên)
H. :Lao động - Xã hội,2004
355 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Số bản sách: (5) Tài liệu số: (0)
2
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2012
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (35) Tài liệu số: (0)
3
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Ngọc Quân chủ biên ... [và những người khác]
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2015
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
4
Giáo trình quản trị nhân lực /Nguyễn Vân Điềm
Hà Nội :ĐH Kinh tế Quốc dân,2007
338 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực, cách bố trí, tuyển chọn, tạo động lực trong lao động, phát triển, đánh giá, thù lao và phúc lợi, an toàn và sức khỏe.
Số bản sách: (10) Tài liệu số: (0)
5
Giáo trình quản trị nhân lực trong doanh nghiệp :Dùng trong các trường THCN /Nguyễn Ngọc Quân
Hà Nội :Nxb. Hà Nội,2007
301 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Khái quát về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Thiết kế và phân tích công việc, kế hoạch hóa, tuyển dụng và bố trí nhân lực, tổ chức lao động khoa học...Đồng thời đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao lao động và quan hệ lao động.
Số bản sách: (4) Tài liệu số: (0)