Dòng Nội dung
1
Dị ứng - miễn dịch lâm sàng (mã số: Đ01.W.10) /Phan Quang Đoàn ... [và những người khác]
Hà Nội :Giáo dục Việt Nam,2013
211 tr. ;27 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 616.97
Số bản sách: (11) (Lượt lưu thông: 3)
2
Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ARD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh / Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
H. : Y Học, 2013
32 tr. : Hình ảnh ; 25cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 615.704
Tài liệu nhằm hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bộ Y tế ban hành. cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đền theo dõi phản ứng có hại của thuốc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.
Tài liệu số: (1)
3
Lịch sử Đà Nẵng (1858-1945) / Ngô Văn Minh, Nguyễn Thị Đảm, Nguyễn Văn Đoàn,...[và những người khác]
Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2007
337 tr.
Ký hiệu phân loại (DDC): 959.751
Giới thiệu Đà Nẵng mở đầu trang sử chống thực dân xâm lược (1858 - 1875). Đà Nẵng trong giai đoạn đầu chế độ cai trị của Pháp (1888 - 1918). Đà Nẵng từ cuộc khai thác thuộc địa thứ hai của thực dân Pháp đến khởi nghĩa giành chính quyền (1919-1945)
Tài liệu số: (1)