Ngày đăng bài: 11/05/2021 16:14
Lượt xem: 28284
THÔNG BÁO V/V HỖ TRỢ THỰC HIỆN KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

   Nhằm có căn cứ đánh giá về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của Trung tâm Thông tin – Thư viện, qua đó có biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường, Trung tâm Thông tin – Thư viện triển khai thực hiện khảo sát theo Kế hoạch số 47/KH-NTT ngày 06/4/2021.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện kính gởi quý Bạn đọc đường link và mã QR để hỗ trợ thực hiện khảo sát.

1. Giảng viên, CB-CNV các Khoa/ Trung tâm/ Phòng ban:

Đường link truy cập: https://nttelib.page.link/kscbgv2021

http://elib.ntt.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/images/ThongBao/2021/QR.GiangVien.png

   

2. Lãnh đạo Khoa và Trưởng Bộ môn: 

Đường link truy cập   https://nttelib.page.link/kslanhdaokhoa2021

    http://elib.ntt.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/images/ThongBao/2021/QR.TruongKhoa.png

3. Sinh viên: 

Đường link truy cập:  https://nttelib.page.link/kssv2021

    http://elib.ntt.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/images/ThongBao/2021/QR.SinhVien.png

 

 

      Kính mong quý Bạn đọc tham gia hỗ trợ khảo sát để Thư viện có cơ sở thực hiện cải tiến  chất lượng ngày tốt hơn.

             Trân trọng./.

                                                                                                              Trung tâm Thông tin - Thư viện