Ngày đăng bài: 25/09/2019 11:46
Lượt xem: 12081
Danh sách bạn đọc quá hạn tính đến ngày 10/09/2019

Thư viện NTTU xin thông báo đến quý bạn đọc danh sách bạn đọc đang mượn sách Thư viện đã quá hạn trả. Bạn đọc nhanh chóng liên hệ thư viện trả sách để tránh gia tăng phí phạt nhé:

http://elib.ntt.edu.vn/KIPOSDATA0/KIPOSSysWebFiles/files/DSBanDocQuaHan/B%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%8Dc%20qu%C3%A1%20h%E1%BA%A1n%20th%C3%A1ng%2008_19.xlsx