Tất cả (Tất cả)
Thực trạng và giải pháp công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại bảo hiểm xã hội Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng ; Mã ngành: 83 ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Phân tích, đánh giá một cách toàn diện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội Quận Bình Tân để tìm ra những ưu điểm, hạn chế và đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy ưu điểm công tác quản lý thu BHXH bắt buộc đối với các cơ quan, đơn vị và người lao động trên địa bàn Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Các nhân tố tác động đến ý định tham gia BHXH tự nguyện của người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng ; Mã ngành: 8340201 / Phan Văn ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Xác định các yếu tố hành vi tác động đến ý định tham gia BHXH tự nguyện để đề xuất mô hình từ lý thuyết nghiên cứu; đánh giá tác động các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến ý định tham gia BHXH tự nguyện của người dân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại nhà hàng cà phê Rose Garden : Luận văn Thạc sĩ Du lịch ; Mã ngành: 8810101 / Đỗ Văn Bình ; Nguyễn Đường Giang hướng ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Xác định các yếu tố của hình ảnh, đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến sự hài lòng của khách du lịch tại Nhà hàng Cà phê Rose Garden; đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao sự hài lòng của khách du lịch tại Nhà hàng Cà phê Rose Garden

Khảo sát điều kiện phản ứng polymerase spiral reaction trong việc phát hiện nhanh gen kháng methicillin của Staphylococcus aureus / Vũ Quang Hiếu, Trần Thị Quỳnh Như Đầu mục:0 Tài liệu số:0

Khảo sát điều kiện phản ứng PSR nhằm phát hiện nhanh gen mecA trên MRSA. Kết quả đã xác định được điều kiện tối ưu của phản ứng PSR là nhiệt độ 65 0C trong 50 phút, với nồng độ tối ưu của mồi F1+Nr/R1+N là 1,6 µM và nồng độ tối ưu của mồi F2/R2 là 0,1 µM. Trong đó, giới hạn phát hiện của phản ứng PSR đối với DNA tách chiết là 10-3 ng/μL và đối với tế bào vi khuẩn là 5 tế bào/μL.

Giảm thiểu khí thải giao thông:Góc nhìn từ Đài Loan / Vũ Thùy Dương Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày giảm thiểu ô nhiễm khí thải giao thông Đài Loan đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục nhằm hướng tới giao thông xanh thân thiện với môi trường

Kinh nghiệm mua sắm công xanh của một số quốc gia và đề xuất cho Việt Nam / Trần Anh, Vũ Văn Doanh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày chính sách mua sắm công xanh sẽ là bài học giúp Việt Nam giảm thiểu các tác động môi trường tới mở rộng thị trường xanh và tiêu dùng bền vững

Study on AA10 expression in E. coli / Vu Van Van, Ngo Thi Cam Nhung Đầu mục:0 Tài liệu số:0

The GlcNAc-binding protein A (GbpA) has been known as a virulent factor of Vibrio vulnificus pathogen. Domain 1 of GbpA adhesion takes responsibility of binding both human intestine and the chitinous surface. The domain 1 structure is similar to a polysaccharide monooxygenase (PMO) AA10-type (PMO), which catalyzed oxidation toward the recalcitrant chitin polymer. The role of the VvPMO10 module in catalytic functions has not been fulfilled characterized. To aim of the VvPMO10 study, this protein was cloned to the pET22b system and transformed into the E. coli BL21 (DE3) strain. The recombinant enzyme was expressed at 37 0C with IPTG induced. Total protein was checked by SDS-PAGE method and stained using Coomassie blue solution. The target band showed a band of 20 kDa as expectation. Thus, the heterologous protein was expressed successfully in E. coli BL21 (DE3) strain and becomes the materials for future study.

Mô hình cộng đồng dân cư tham gia quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, tỉnh Ninh Bình / Nguyễn Thị Huyền Thu, Cao Thị Th ... Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Phân tích vai trò của các bên liên quan trong quản lý rừng, bảo tồn và sử dụng khôn khéo đất ngập nước tại khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Tỉnh Ninh Bình, nhằm tăng cường vai trò cộng đồng tham gia quản lý đa dạng sinh học trong thời gian tới

Nghiên cứu nguy cơ tích lũy vi nhựa trong đất canh tác và các tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe cộng đồng / Nguyễn Hữu Thắng Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày những mảnh vi nhựa mang theo nhiều chất hóa học và các chất ô nhiễm khác khiến cho việc đánh giá chính xác ảnh hưởng độc của ô nhiễm nhựa rất khó khăn, không chỉ ở đại dương mà còn trong môi trường nước và không khí

Kinh nghiệm của một số quốc gia và các xu hướng tiến tới sự bền vững toàn cầu trong ngành Dệt May / Lê Thị Hường Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia và các xu hướng tiến tới sự bền vững toàn cầu trong ngành Dệt may hướng tới sự bền vững toàn cầu trong ngành dệt may