Ngày đăng bài: 19/08/2017 11:37
Lượt xem: 22018
Danh sách cán bộ

 

Ban Giám đốc:

Cô. Trần Thị Thúy Kiều, Thạc sĩ (Giám đốc)

Cô. Nguyễn Thị Dinh (Phó Giám đốc)

Tổ Lưu hành:

Cô. Phạm Thị Thảo, Thạc sĩ (Tổ trưởng)

Cô. Võ Thị Thu An (Chuyên viên)

Cô. Nguyễn Thị Tố Nga, Thạc sĩ (Chuyên viên)

Tổ Nghiệp vụ:

Cô. Nguyễn Thị Quyên (Tổ trưởng)

Cô. Nguyễn Thị Phương Bắc (Chuyên viên)

Tổ Tài nguyên Điện tử:

Cô. Nguyễn Thị Kim Nga (Tổ trưởng)

Thầy. Nguyễn Thành Tuân (Chuyên viên)

Cô. Nguyễn Thị Thành (Chuyên viên)

Cô. Trần Thị Kiều Trinh (Chuyên viên)