Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành / Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:18 (Lượt truy cập:208)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:5 Số:3

2
Tạp chí Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:74)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:647

3 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:36 (Lượt truy cập:668)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:11

4
Nhịp cầu đầu tư / Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:5 (Lượt truy cập:11)
Phát hành cuối Năm:2022-2 Tập:0 Số:764

5 23
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp / Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hà Nội
Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:8 (Lượt truy cập:69)
Phát hành cuối Năm:2022-1 Tập:0 Số:0

6
Tạp chí Tòa án nhân dân / Cơ quan của Tòa Án nhân dân tối cao
Hà Nội
Cơ quan của Tòa Án nhân dân tối cao
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:18 (Lượt truy cập:110)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:8

7
Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương : Asia - Pacific Economic Review / Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Hà Nội
Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:19 (Lượt truy cập:272)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:4 Số:608

8
Thời báo kinh tế Sài Gòn / Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:8 (Lượt truy cập:28)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0

9
Dân chủ & Pháp luật : Democracy and Law / Bộ Tư Pháp

Bộ Tư Pháp
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:22 (Lượt truy cập:111)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:1

10 370.113
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực : Scientific Journal of Human Resource Development / Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0