Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:70)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:647

2 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:36 (Lượt truy cập:651)
Phát hành cuối Năm:2022-4 Tập:0 Số:11

3 23
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp / Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hà Nội
Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:8 (Lượt truy cập:68)
Phát hành cuối Năm:2022-1 Tập:0 Số:0

4
Tạp Chí Kiến Trúc & Đời Sống / Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh

Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:32)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:188 Số:2

5
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành / Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:16 (Lượt truy cập:184)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:16

6 23
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán / Học viện Tài chính

Học viện Tài chính
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:16 (Lượt truy cập:182)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:225 Số:4

7 23
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử : Journal of Historical Studies / Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam - Viện sử học

Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam - Viện sử học
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:11)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0

8 23
Tạp chí Tài nguyên & Môi trường : Natural Resources and Environment magazine / Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh
Tạp chí Lý luận, chính trị, khoa học và nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:11 (Lượt truy cập:119)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:4 Số:0

9 330
Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế : Journal of Economic Studies / Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Hà Nội
Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam = Vietnam Institute of Economics - Vietnam Academy of Social Sciences
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:12 (Lượt truy cập:128)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:0 Số:0

10
Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh / Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:4 (Lượt truy cập:1)
Phát hành cuối Năm:2022 Tập:22 Số:8