Tất cả (Tất cả)
Khảo sát ảnh hưởng công viên về dịch vụ hệ sinh thái và ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa chảy tràn, trường hợp điển hình tại công viên Gia Định và Tao Đàn : Khóa luận tốt ngh ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Tác giả tiến nhành xây dựng bảng hỏi và khảo sát trực tiếp về nhu cầu sử dụng dịch vụ hệ sinh thái của mọi người tại công viên, Đánh giá sự quan tâm của người dân về dịch kvuj hệ sinh thái và tác động của sinh viên đến hệ thống thoát nước đô thị bền vững, thiết kế lấy mẫu và phân tích chỉ tiêu nước mưa chảy tràn

Ảnh hưởng của điều kiện sấy phun và Maltodextrin lên hoạt tính chống oxy hóa của bột chất màu từ trái siro (carissa Carandas K.) : Khóa luận tốt nghiệp / Vũ Thị Dung; Nguyễn Q ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Khóa luận nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện sấy phun lên (hàm lượng phenolic tổng, Flavonoid tổng, anthocyanin, khả năng khử gốc tựu do DPPH, khử sắt FRAP.) Tương quan hàm lượng Phenolic tổng, anthocyanin và hoạt tính chống oxi hóa

Nâng cao sự thỏa mãn về cơ sở vật chất của giảng viên tại cơ sở Quận 7 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ; Mã ngành: 8340101 / Phạm Hùng D ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố cơ sở vật chất đến sự thõa mãn cho giàng viên tại cơ sở Quận 7, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và đưa ra các hàm ý quản trị góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến sự căng thẳng nghề nghiệp và mối quan hệ với sự hài lòng công việc của nhân viên / Trương Đức Thao, Phùng Đức Thiện Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu lý thuyết này được tiến hành nhằm tổng quan một số nghiên cứu trên thế giới về mối quan hệ tác động của phong cách lãnh đạo, sự căng thẳng nghề nghiệp và sự hài lòng công việc của người lao động. Kết quả nghiên cứu này giúp cung cấp cơ sở lý luận cho việc tiếp cận nghiên cứu về tác động của phong cách lãnh đạo, sự căng thẳng nghề nghiệp và sự hài lòng công việc của người lao động nói chung và trong kinh doanh nói riêng.

Sàng lọc hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu thuộc chi Ocimum, họ Hoa Môi (Lamiaceae) / Nguyễn Thanh Tố Nhi,...[và những người khác] Đầu mục:0 Tài liệu số:0

Nghiên cứu này xác định thành phần hóa học chính, nồng độ ức chế tối thiểu vi khuẩn phân lập (Minimum Inhibitory Concentration - MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (Minimum Bactericidal Concentration - MBC), và nồng độ diệt nấm tối thiểu (Minimum Fungicidal Concentration - MFC) của tinh dầu 4 loài trong chi Ocimum, họ Hoa Môi (Lamiaceae): é trắng (Etr), húng quế (HQ), hương nhu trắng (HNTr) và hương nhu tía (HNT). Thành phần hóa học chính của tinh dầu được xác định bằng phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GC-MS) bởi Viện Công nghệ Hóa học

Ảnh hưởng đời sống công việc đến hiệu quả làm việc của khối nhân viên văn phòng tại công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ : Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ; mã n ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Xác định các yếu tố của chất lượng đời sống công việc; đo lường mức độ tác động của các yếu tố chất lượng đời sống công việc đến hiệu quả làm việc. Đề xuất hàm ý quản trị rút ra kết quả nghiên cứu nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả làm việc của khối nhân viên văn phòng tại Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch Vụ Phong Vũ để đảm bảo tiêu chuẩn của tổ chức.

Phân tích định lượng Cephalexin trong bột pha hỗn dịch 250 mg bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao / Nguyễn Thị Thu Thảo Đầu mục:0 Tài liệu số:0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao ghép cặp ion [Ion pair High Performance Liquid Chromatography - (IP-HPLC)] với ưu điểm nổi bật có độ tin cậy và chính xác cao để xác định hàm lượng Cephalexin (CPN) trong bột pha hỗn dịch. CPN là một chất zwitterion (ion có các nhóm tích điện dương và âm riêng biệt) và mức độ ion hoá của CPN ảnh hưởng đến sự lưu giữ hợp chất trong cột sắc kí pha đảo được thể hiện qua khảo sát nồng độ dung dịch đệm tại pH = 3,0 và pH = 7,0. Kết quả nghiên cứu đã đạt được tối ưu thành phần pha động có pH = 3,0 tăng khả năng lưu giữ chất phân tích trong cột sắc kí, đồng thời tối ưu điều kiện sắc kí với tốc độ dòng 1,5 mL.phút-1 thu được trên sắc kí đồ (HPLC) có peak đối xứng với hệ số kéo đuôi 0,993 và phần trăm độ lệch chuẩn tương đối  0,12 %.

Quản lý ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ hoạt động xây dựng : Kinh nghiệm một số nước / Nguyễn Thi Ngọc Ánh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày tổng hợp kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản lý ô nhiễm bụi, tiếng ồn từ hoạt động xây dựng

Mối quan hệ của phong cách lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và hiệu quả tổ chức - trường hợp nghiên cứu ngành Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Du lịch ; Mã ngành ... Đầu mục:1 Tài liệu số:0

Xác định các thành phần của đổi mới sáng tạo tác động đến hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp trong ngành du lịch tại Tp. Hồ Chí Minh; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến đổi mới sáng tạo và hiệu quả tổ chức torng ngành du lịch tại Tp. Hồ Chí Minh...

Bình Thuận:Sử dụng mặt biển và đáy biển hợp lý cho các hoạt động kinh tế / Nguyễn Hùng Mạnh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của tỉnh cần có một phương án quy hoạch sử dụng mặt biển và đáy biển nhằm sắp xếp, phân bố hợp lý không gian các hoạt động kinh tế của tỉnh