thông tin biểu ghi
DDC 370.72
Tác giả CN Merriam, Sharan B.
Nhan đề Qualitative research : a guide to design and implementation / Sharan B. Merriam.
Thông tin xuất bản San Francisco :Jossey-Bass,2009.
Mô tả vật lý xvi, 304 p. :ill. ;23 cm.
Tùng thư The Jossey-Bass higher and adult education series
Phụ chú Revised and expanded from Qualitative research and case study applications in education.
Thuật ngữ chủ đề Education-Research-Methodology.
Thuật ngữ chủ đề Case method.
Thuật ngữ chủ đề Education-Research-Case studies.
Thuật ngữ chủ đề Qualitative research.
Khoa Khoa Cơ bản
Tác giả(bs) CN Merriam, Sharan B.
Địa chỉ 300Q12_Kho Đọc(1): 060496
000 01955nam a2200325 a 4500
00112717
0022
00487054465-FE37-40A9-BE35-3BAE3C264C51
005201811021433
008081208s2009 caua b 001 0 eng
0091 0
020 |a9780470283547 (pbk.)
039|a20181102143303|bthienvan|c20181102141550|dquyennt|y20181102141520|zquyennt
040 |aNTT
041|aeng
044|acau
082|a370.72|222|bM5683
100 |aMerriam, Sharan B.
245|aQualitative research :|ba guide to design and implementation /|cSharan B. Merriam.
260 |aSan Francisco :|bJossey-Bass,|c2009.
300 |axvi, 304 p. :|bill. ;|c23 cm.
490 |aThe Jossey-Bass higher and adult education series
500 |aRevised and expanded from Qualitative research and case study applications in education.
504 |aIncludes bibliographical references (p. 271-286) and index.
541|aQuà tặng từ Quỹ Châu Á
650 |aEducation|xResearch|xMethodology.
650 |aCase method.
650 |aEducation|xResearch|vCase studies.
650 |aQualitative research.
690|aKhoa Cơ bản
700 |aMerriam, Sharan B.|tQualitative research and case study applications in education.
852|a300|bQ12_Kho Đọc|j(1): 060496
8561|uhttp://thuvien.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/12717_qualitative research aguide to designthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 060496 Q12_Kho Mượn_02 370.72 M5683 Sách mượn về nhà 1

Không có liên kết tài liệu số nào