thông tin biểu ghi
ISBN 9783319183978
DDC 910.285
Tác giả CN Tateosian, Laura
Nhan đề Python For ArcGIS / Laura Tateosian
Thông tin xuất bản New York : Springer, 2015
Mô tả vật lý 544 p. : illustrations
Phụ chú Includes index.
Tóm tắt This book introduces Python scripting for geographic information science (GIS) workflow optimization using ArcGIS. It builds essential programming skills for automating GIS analysis. Over 200 sample Python scripts and 175 classroom-tested exercises reinforce the learning objectives. Readers will learn to: ℓ́Ø Write and run Python in the ArcGIS Python Window, the PythonWin IDE, and the PyScripter IDE ℓ́Ø Work with
Thuật ngữ chủ đề Geographic information systems
Thuật ngữ chủ đề Programming languages (Electronic computers)
Thuật ngữ chủ đề Python (Computer program language)
Thuật ngữ chủ đề Geography
Từ khóa tự do Computer science
Từ khóa tự do Earth sciences
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00121037
0022
00464A0C2BF-9544-4E29-8CAA-41F24F9FD18A
005202005251609
008200514s2015 nyu eng
0091 0
020 |a9783319183978
039|a20200525160930|btainguyendientu|c20200525160734|dtainguyendientu|y20200514083146|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a910.285|bT217|223
100 |aTateosian, Laura
245 |aPython For ArcGIS / |cLaura Tateosian
260 |aNew York : |bSpringer, |c2015
300 |a544 p. : |billustrations
500 |aIncludes index.
520 |aThis book introduces Python scripting for geographic information science (GIS) workflow optimization using ArcGIS. It builds essential programming skills for automating GIS analysis. Over 200 sample Python scripts and 175 classroom-tested exercises reinforce the learning objectives. Readers will learn to: ℓ́Ø Write and run Python in the ArcGIS Python Window, the PythonWin IDE, and the PyScripter IDE ℓ́Ø Work with
541 |aSpringer
650 |aGeographic information systems
650 |aProgramming languages (Electronic computers)
650 |aPython (Computer program language)
650 |aGeography
653 |aComputer science
653 |aEarth sciences
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/900 lichsuvadialy/anhbiasach/21037_pythonforarcgis_kthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào