Ngày đăng bài: 18/05/2021 11:07
Lượt xem: 22102
THÔNG BÁO V/v Hỗ trợ tài liệu phục vụ giảng dạy và học trực tuyến
THÔNG BÁO V/v Đăng ký tài khoản sử dụng giải pháp tìm kiếm tập trung
Hiện tại, Ban Quản lý Dự án Thư viện Điện tử dùng chung (Dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ) đang hỗ trợ cho Thư viện NTTU triển khai đăng ký tài khoản để sử dụng giải pháp tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service và Hệ thống quản lý truy cập OpenAthens.

Kính gởi quý Thầy/cô!

Nhằm hỗ trợ tài liệu kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy trực tuyến, Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai việc tiếp nhận yêu cầu cung cấp tài liệu số hóa (tài liệu điện tử) các giáo trình và tài liệu tham khảo của quý Thầy/ cô.

Quý Thầy/ cô có yêu cầu về tài liệu điện tử (bao gồm giáo trình/ sách tham khảo) vui lòng cung cấp thông tin tài liệu theo biễu mẫu (Biểu mẫu 01 đính kèm) và gởi về Trung tâm Thông tin – Thư viện để được hỗ trợ sớm nhất.
Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
Egov: Phạm Thị Thảo (Trung tâm Thông tin - Thư viện)
ĐT: 0902684997
Trân trọng./.

Mẫu 01: 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa:

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

Kính gởi Trung tâm Thông tin – Thư viện
Tôi tên:
Giảng viên Khoa:
Đề xuất  TT TT – Thư viện hỗ trợ cung cấp tài liệu số hóa phục vụ giảng dạy trực tuyến theo danh sách sau:     

  STT

           Nhan đề

    Tác giả

   Năm xuất bản

    Nhà xuất           bản

Giới hạn số hóa
(Chương, từ trang .. đến trang)

  Tài liệu được
     
dùng cho

Ghi chú

Mã môn học

TênMônhọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Tp. Hồ Chí Mính, ngày ….. tháng …… năm ……

                                                                                                                   Người đề xuất

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                       Họ Tên

 

 

 

 

 

 

Mục đích giúp cho quý Thầy cô có thể đăng nhập một lần vào một cổng để có thể tra cứu tài liệu của 05 cơ sở dữ liệu quốc tế ( CSDL IG Publishing, Springer Nature, Elsevier, Emerald và SAGE) ở bất cứ nơi đâu thay cho việc phải đăng nhập vào từng CSDL hoặc phải dùng IP của Trường để truy cập.

Quý Thầy cô có nhu cầu sử dụng, xin vui lòng điền thông tin đăng ký qua link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jc-g5czkb-IRkv1NhA0JCeaglJgMDIg68J62V9VsXWo/edit#gid=0

Trân trọng./

 

                                                                                                                                                           TT Thông tin - Thư viện