Ngày đăng bài: 18/05/2021 11:07
Lượt xem: 6122
THÔNG BÁO V/v Hỗ trợ tài liệu phục vụ giảng dạy và học trực tuyến

Kính gởi quý Thầy/cô!

Nhằm hỗ trợ tài liệu kịp thời phục vụ cho công tác giảng dạy trực tuyến, Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai việc tiếp nhận yêu cầu cung cấp tài liệu số hóa (tài liệu điện tử) các giáo trình và tài liệu tham khảo của quý Thầy/ cô.

Quý Thầy/ cô có yêu cầu về tài liệu điện tử (bao gồm giáo trình/ sách tham khảo) vui lòng cung cấp thông tin tài liệu theo biễu mẫu (Biểu mẫu 01 đính kèm) và gởi về Trung tâm Thông tin – Thư viện để được hỗ trợ sớm nhất.
Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
Egov: Phạm Thị Thảo (Trung tâm Thông tin - Thư viện)
ĐT: 0902684997
Trân trọng./.

Mẫu 01: 

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khoa:

ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ TÀI LIỆU PHỤC VỤ GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN

Kính gởi Trung tâm Thông tin – Thư viện
Tôi tên:
Giảng viên Khoa:
Đề xuất  TT TT – Thư viện hỗ trợ cung cấp tài liệu số hóa phục vụ giảng dạy trực tuyến theo danh sách sau:     

  STT

           Nhan đề

    Tác giả

   Năm xuất bản

    Nhà xuất           bản

Giới hạn số hóa
(Chương, từ trang .. đến trang)

  Tài liệu được
     
dùng cho

Ghi chú

Mã môn học

TênMônhọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Tp. Hồ Chí Mính, ngày ….. tháng …… năm ……

                                                                                                                   Người đề xuất

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                       Họ Tên