Giới thiệu tủ sách thư viện: Tiểu thuyết Ông bộ trưởng

Đây là cuốn tiểu thuyết tự sự trữ tình đầu tiên phác thảo hình tượng một vị Bộ trưởng Văn hóa theo chức trách đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức giải quyết vấn đề bức xúc tại một khu di tích lịch sử, danh lam thăm thắng cảnh và lễ hội lớn nhất của đất nước ta những năm đầu của thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa tươi đẹp, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng lahf mạnh và tham quan du lịch của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tác giả đã đặt nhân vậy chính là vị Bộ trưởng trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, đồng nghiệp, trên dưới…một cách sâu sắc và hợp lý. Thông qua đố làm nổ bật hình tượng ÔNG BỘ TRƯỞNG với những tính cách, tác phong, quan niệm, quan điểm mà nếu không viết ra chắc ít người biết được…

  • Tiêu đề, đề mục: Văn học hiện đại, Tiểu thuyết Việt Nam
  • DDC: 895.9223
  • Kho: Kho APĐ, Kho đọc Q4, Kho mượn Q4, Kho Q7