TRÌNH ĐƠN CHÍNH
Ngày đăng bài: 19/08/2017 11:37
Lượt xem: 13933
Danh sách cán bộ

Ban Giám đốc:
Cô Trần Thị Thúy Kiều, Thạc sĩ (Giám đốc)
Cô. Nguyễn Thị Dinh (Phó Giám đốc)

Tổ Lưu hành:
Cô Phạm Thị Thảo, Thạc sĩ (Tổ trưởng)
Cô. Võ Thị Thu An (Chuyên viên)
Cô. Nguyễn Thị Phương Bắc (Chuyên viên)
Cô Nguyễn Thị Tố Nga, Thạc sĩ (Chuyên viên)
Thầy. Nguyễn Thành Tuân (Chuyên viên)

Tổ Nghiệp vụ:
Cô. Nguyễn Thị Quyên (Tổ trưởng)
Thầy. Nguyễn Hữu Kỳ (Chuyên viên)
Cô. Từ Thị Hồng Nhung, Thạc sĩ (Chuyên viên)

Tổ Tài nguyên Điện tử:
Cô. Nguyễn Thị Kim Nga (Tổ trưởng)
Thầy. Vương Hoàng Phúc (Chuyên viên)
Cô. Nguyễn Thị Thành (Chuyên viên)