thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 531 C118qu
    Nhan đề: Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm.

DDC 531
Nhan đề Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. Tập 1, Các quá trình và thiết bị cơ học (Quyển 2: Phân riêng bằng: Màng, máy ly tâm, không khí, thủy lực; Vận chuyển lưu chất: bơm, quạt, máy nén, tính hệ thống đường ống) / Trần Hùng Dũng, ...[và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ sáu
Thông tin xuất bản TP.HCM. :ĐH Quốc gia TP.HCM,2020
Mô tả vật lý 281 tr.;24 cm.
Tóm tắt Trình bày phân riêng bằng màng, máy ly tâm, phân loại bằng không khí và thủy lực, vận chuyển bằng khí động, thủy động, bơm chất lỏng, quạt và máy nén vận chuyển khí chất, tính toán đường ống.
Từ khóa tự do Công nghệ thực phẩm
Từ khóa tự do Thiết bị cơ học
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hữu Hiếu
Tác giả(bs) TT Vũ, Bá Minh
Tác giả(bs) TT Hoàng, Minh Nam
Tác giả(bs) TT Nguyễn, Văn Lục
Tác giả(bs) TT Trần, Hùng Dũng
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 079027-31
000 01131nam a2200325 p 4500
00134989
0022
004FEC15B8A-4353-462A-A4F7-1262A241312D
005202201130914
008120229s2020 vm| vie
0091 0
039|a20220113091456|bdinhnt|c20220113091201|ddinhnt|y20220113091040|zdinhnt
040|aNTT
0411|avie
044|avm|ba-vt
0821|a531|bC118qu|221
24510|aCác quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm.|nTập 1,|pCác quá trình và thiết bị cơ học (Quyển 2: Phân riêng bằng: Màng, máy ly tâm, không khí, thủy lực; Vận chuyển lưu chất: bơm, quạt, máy nén, tính hệ thống đường ống) /|cTrần Hùng Dũng, ...[và những người khác]
250|aTái bản lần thứ sáu
260|aTP.HCM. :|bĐH Quốc gia TP.HCM,|c2020
300|a281 tr.;|c24 cm.
520|aTrình bày phân riêng bằng màng, máy ly tâm, phân loại bằng không khí và thủy lực, vận chuyển bằng khí động, thủy động, bơm chất lỏng, quạt và máy nén vận chuyển khí chất, tính toán đường ống.
6534|aCông nghệ thực phẩm
6534|aThiết bị cơ học
690|aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
691|aCông nghệ thực phẩm
700|aNguyễn, Hữu Hiếu
7101|aVũ, Bá Minh
7101|aHoàng, Minh Nam
7101|aNguyễn, Văn Lục
7101|aTrần, Hùng Dũng
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 079027-31
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/500 khoahoc/anhbiasach/34989_cacquatrinhvathietbicongnghethumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079027 Q12_Kho Mượn_01 531 C118qu Sách mượn về nhà 1
2 079028 Q12_Kho Mượn_01 531 C118qu Sách mượn về nhà 2
3 079029 Q12_Kho Mượn_01 531 C118qu Sách mượn về nhà 3
4 079030 Q12_Kho Mượn_01 531 C118qu Sách mượn về nhà 4
5 079031 Q12_Kho Mượn_01 531 C118qu Sách mượn về nhà 5