thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 001.4226 T914
    Nhan đề: The visual display of quantitative information /
ISBN 9781930824133
DDC 001.4226
Tác giả CN Tufte, Edward R
Nhan đề The visual display of quantitative information / Edward R Tufte
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản Connecticut : Graphics Press, 2018
Mô tả vật lý 197 p. : Illustrations ; 29 cm.
Tóm tắt The subject of this book is on statistical graphics, charts, tables. It deals with the theory and practice in the design of data graphics, and includes 250 illustrations of the best (and a few of the worst) statistical graphics, with detailed analysis of how to display data for precise, effective, quick analysis. Also offered is information on the design of the high-resolution displays, small multiples, editing and improving graphics, and the data-ink ratio. Time-series, relational graphics, data maps, multivariate designs, as well as detection of graphical deception: design variation vs. data variation, and sources of deception are discussed. Information on aesthetics and data graphical displays is included.
Thuật ngữ chủ đề Audiovisual Aids
Thuật ngữ chủ đề Statistics-Charts, diagrams, etc
Thuật ngữ chủ đề Statistics-Graphic methods.
Khoa Khoa Công nghệ Thông tin
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 068188-9
000 00000nam#a2200000u##4500
00118292
0022
004C99B2084-C010-4A2E-A277-0C810E9072BF
005201911080954
008191108s2018 ctu eng
0091 0
020 |a9781930824133|c1792000
039|a20191108095452|bnhungtth|y20191108094640|znhungtth
040 |aNTT
041 |aeng
044 |actu
082 |a001.4226|bT914|223
100 |aTufte, Edward R
245 |aThe visual display of quantitative information / |cEdward R Tufte
250 |aSecond Edition
260 |aConnecticut : |bGraphics Press, |c2018
300 |a197 p. : |bIllustrations ; |c29 cm.
520 |aThe subject of this book is on statistical graphics, charts, tables. It deals with the theory and practice in the design of data graphics, and includes 250 illustrations of the best (and a few of the worst) statistical graphics, with detailed analysis of how to display data for precise, effective, quick analysis. Also offered is information on the design of the high-resolution displays, small multiples, editing and improving graphics, and the data-ink ratio. Time-series, relational graphics, data maps, multivariate designs, as well as detection of graphical deception: design variation vs. data variation, and sources of deception are discussed. Information on aesthetics and data graphical displays is included.
541 |aMua
650 |aAudiovisual Aids
650 |aStatistics|vCharts, diagrams, etc
650 |aStatistics|vGraphic methods.
690 |aKhoa Công nghệ Thông tin
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 068188-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/18292_the visual display of quantitative informationthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 068188 Q12_Kho Mượn_02 001.4226 T914 Sách mượn về nhà 1
2 068189 Q12_Kho Mượn_02 001.4226 T914 Sách mượn về nhà 2