Dòng Nội dung
1
Giáo trình quản trị nhân lực / Trần Thị Kim Dung
Hà Nội :Tài Chính, 2018
586 tr. ;24 cm.
Ký hiệu phân loại (DDC): 658.3
Trình bày tổng quan về quản trị nhân lực; kế hoạch hóa và bố trí nhân lực; phát triển và đánh giá; thù lao và các phúc lợi; các khuyến khích tài chính; quan hệ lao động; an toàn và sức khỏe.
2
Ký sinh trùng y học :Giáo trình Đại học /Trần Xuân Mai chủ biên ... [và những người khác]
TP.HCM. :Y học,2013
564 tr. ;26 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 616.96
Số bản sách: (1) Tài liệu số: (0)
3
Ký sinh trùng y học :Giáo trình Đại học /Trần Xuân Mai chủ biên ... [và những người khác]
TP.HCM. :Y học,2015
564 tr. ;26 cm
Ký hiệu phân loại (DDC): 616.96
Số bản sách: (2) Tài liệu số: (0)